INVL Logo

Ilgtspēja

SB draudimas savos ieguldījumu lēmumos ņem vērā ilgtspējas riskus un ar tiem saistītās vērtības radīšanas iespējas.

Mūsu mērķis ir īstenot atbildīgas ieguldīšanas pieeju un veicināt sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, integrējot ESG (vides, sociālos un pārvaldības) kritērijus, aktīvi iesaistoties, pielietojot negatīvo izvērtēšanu (screening) un apņemoties ievērot atbildīgu ieguldījumu principus (turpmāk tekstā – PRI).

Šī informācija ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulu (ES) 2019/2088 par ilgtspējas informācijas atklāšanu finanšu pakalpojumu nozarē.

 

Atbildīgi ieguldījumi un ilgtspējas risks

SB draudimas izvērtē finanšu instrumentu ilgtspējas risku pārvaldi. Grupa ir pieņēmusi Atbildīgu ieguldījumu un ilgtspējas risku integrēšanas politiku.

Investīciju lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā

Svarīgā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspēju – negatīva, nozīmīga vai potenciāli nozīmīga ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas rodas, pasliktinās vai ir tieši saistīta ar juridiskās personas veikto ieguldījumu izvēli vai konsultācijām. SB draudimas pašlaik neņem vērā svarīgo negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Ilgtspējas prioritāšu kategoriju apraksts

Ilgtspējas prioritāšu kategoriju apraksts

Ilgtspēja mūsu produktos

Grupa pārvalda dažāda veida aktīvus (piemēram, akcijas, fiksēta ienesīguma, naudas tirgus un naudas ekvivalentus, alternatīvos ieguldījumus), izmantojot dažādas juridiskās formas (piemēram, pensiju fondus, ieguldījumu fondus, privātā kapitāla, nekustamā īpašuma un alternatīvos fondus, ieguldījumu portfeļus, diskrecionāro portfeļa pārvaldību, pašu portfeļa ieguldījumus). Ilgtspējas riska un principu iekļaušana konkrētā fondā var būt atkarīga no aktīvu veida, stratēģijas, ieguldījumu termiņa.

  • INVL Global Sustainable Equity ar ilgtspēju saistītā informācija pieejama šeit.