INVL Logo

Privātuma politika

1. Dokumenta mērķis

Šajā Privātuma politikā informēsim jūs par personas datu izmantošanu Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiālēs, tostarp par to, kāda veida personas datus apstrādājam, kā izmantojam jūsu datus un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datu apstrādi. Detalizētāka informācija ir pieejama mūsu reģistru aprakstos. Šos aprakstus varat atrast, zemāk izvēloties grupu, kurai piederat.

2. Vispārīgā informācija par Privātuma politiku

Esot Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles klients, jūs uzticat mums savus personas datus. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīts, kā un kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kāda veida datus mēs apkopojam. Šī Privātuma politika attiecas uz visām Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu veiktajām darbībām, kas ietver personas datu apstrādi. Šādu darbību piemēri ir mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošana, apdrošināšanas pieteikuma iesniegšana vai apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšana. Šī Privātuma politika attiecas uz Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiālēm. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt šīs lapas beigās.

Datu aizsardzība attiecas uz personu datiem un šādu datu atbilstošas apstrādes nodrošināšanu. Personas dati ir informācija, ko var izmantot jūsu identificēšanai. Šī politika attiecas uz fizisku personu personas datu apstrādi. Šādas personas ir, piemēram, Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles privātie klienti vai personas, kuras ir saistītas ar Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles korporatīvajiem klientiem. Šīs politikas 3. punktā ir sīkāk izklāstītas datu subjektu kategorijas. Par savām tiesībām vairāk varat izlasīt šīs politikas 7. punktā.

Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles apstrādā personas datus saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679) un citiem piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiālēm ir ļoti svarīga jūsu personas datu un privātuma aizsardzība, un jūsu personas datu droša apstrāde, tāpēc iesakām jums iepazīties ar mūsu darbības praksi neatkarīgi no tā, vai esat jauns vai ilglaicīgs mūsu klients, un, ja jums rodas jebkādi jautājumi, droši sazinieties ar mums!

Jūs varat arī apmeklēt Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” centrālā biroja tīmekļvietni https://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/privatumo-politika, kur jūs varat iepazīties ar to, kā Apdrošinātājs apstrādā personas datus Lietuvā.

Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” ir Šiaulių Bankas kompāniju grupas sastāvdaļa, kas sevī iekļauj arī AB Šiaulių Bankas, UAB “SB Asset Management”, UAB “SB lizingas” (turpmāk tekstā šajā politikā – Šiaulių Bankas Grupa).

3. Kurus datus mēs apstrādājam un kur tos iegūstam

  • Šī Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu politika attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:
    Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu klienti (piemēram, apdrošinātās personas, apdrošinājuma ņēmēji, labuma guvēji un ar korporatīvajiem klientiem saistītās personas),
  •  Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu digitālo pakalpojumu (mājaslapa, portāli klientiem u.tml.) lietotāji,
  • Personas, kuru personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumā noteiktu Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu pienākumu.

Galvenokārt personas dati tiek iegūti no pašām personām pirms tiek uzsāktas līgumattiecības ar šīm personām un šo attiecību vai citu līgumattiecību īstenošanas laikā. Tāpat saņemam personas datus no darba devējiem attiecībā uz darba devēja grupas apdrošināšanas plāniem. Varam saņemt personas datus arī no Igaunijas apdrošināšanas sabiedrību augsta riska personu reģistriem (attiecas tikai uz Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Igaunijas filiāli). Vēl viens personas datu ieguves avots ir citas uzticamas personas un valsts iestāžu uzturētie publiskie reģistri. Šādi reģistri ietver, piemēram, Iedzīvotāju reģistru, Komercreģistru un Starptautisko sankciju sarakstu.

4. Kā un kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

4.1. Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu klienti
Mēs veicam personas datu apstrādi ar mērķi, piemēram, pārvaldīt attiecības ar klientiem, nodrošināt atbilstību likuma prasībām, aizsargāt mūsu likumīgās intereses, kā arī mūsu sniegto pakalpojumu attīstīšanai. Personas datus apstrādājam tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams vai nosaka likums. Apstrādāto datu kategorijas un apstrādes procesa detaļas ir atkarīgas no tā, kurai personu vai klientu grupai piederat. Mūsu klienti ir iedalīti dažādās kategorijās, piemēram, balstoties uz klientu izvēlēto produktu veidu vai klientu ieguldījumu apmēru. Piedāvājot ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saistītus investīciju risinājumus, mēs atbilstoši mums likumā noteiktajiem pienākumiem izvērtējam klienta ieguldīšanas un uzkrāšanas vajadzības un vēlmes, kā arī spēju uzņemties risku.

Izskatot apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus, mēs neizmantojam personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai. Mēs veicam personas datu apstrādi statistiskos nolūkos, lai izpildītu mums likumā noteiktos pienākumus, un, ziņošanai par mūsu piedāvātajiem apdrošināšanas pakalpojumiem. Fizisku personu vai uzņēmumu identitāti pēc statistikas vai pārskatu datiem nav iespējams noteikt.

4.2. Plašāka informācija
Detalizētāku informāciju par datu kategorijām, kā arī datu apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu varat atrast zemāk mūsu reģistru aprakstos, zemāk, izvēloties attiecīgo reģistru un grupu, kurai piederat:

  • Klientu reģistrs (apdrošinātās personas, apdrošinājuma ņēmēji un labuma guvēji) un to pārstāvji. Potenciālie un bijušie klienti. Personas, kas saistītas ar korporatīvajiem klientiem. Personas, kuru personas datu apstrāde ir saistīta ar datu pārzinim likumā noteikto pienākumu.
  • Apdrošināšanas prasījumu reģistrs (Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu dzīvības apdrošināšanas līgumu apdrošinājuma ņēmēji, apdrošinātie un apdrošināšanas izmaksu saņēmēji).

5. Cik ilgi personas dati tiek glabāti?

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu izpildei, kuriem dati tika iegūti, vai tik ilgi, cik to nosaka likums. Personas datu glabāšanas laiku, cita starpā, ietekmē prasību noilguma termiņš saskaņā ar Igaunijas Saistību tiesību likumu vai Latvijas Civillikumu, datu glabāšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī normatīvie akti, kas regulē grāmatvedību. Dati, kuriem ir atšķirīgi glabāšanas termiņi, tiek glabāti maksimālo iespējamo termiņu. Plašāku raksturojumu par personas datu glabāšanas termiņiem varat atrast mūsu reģistru aprakstos.

6. Vai personas dati tiek izpausti vai nodoti trešajām personām?

Personas dati var tikt izpausti personām ārpus Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles tikai tiktāl, cik to ļauj vai nosaka likums. Dati var tikt izpausti, piemēram, iestādēm (tādām kā Igaunijas vai Latvijas nodokļu administrēšanas iestādes, Igaunijas apdrošināšanas sabiedrību augsta riska personu reģistri (attiecas tikai uz Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Igaunijas filiāli), kā arī pamatojoties uz likumiem, kas regulē apdrošināšanas darbības vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu. Personas dati likumā atļautajā apmērā var tikt izpausti citām Šiaulių Bankas Grupas kompānijām ar mērķi pārvaldīt klientu apkalpošanu un citus jautājumus, attiecībās ar klientiem, kā arī koncerna risku pārvaldīšanai. Personas datu apstrāde Šiaulių Bankas Grupas ietvaros ir ierobežota ar datu apstrādei nepieciešamo personu loku, un sensitīvu datu izpaušana ir aizliegta.
Ja mēs nolemjam pārdot, nopirkt, apvienot vai citādi reorganizēt mūsu komercdarbību, tas var mums radīt nepieciešamību atklāt un/vai nodot personas datus potenciāliem vai faktiskiem pircējiem un viņu padomniekiem, vai saņemt personas datus no pārdevējiem un viņu padomniekiem.
Galvenokārt personas dati tiek glabāti un apstrādāti ES un EEZ robežās. Taču, ja dati tiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām uz valstīm, par kurām Eiropas Komisija nav izsniegusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs parūpēsimies par datu aizsardzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma punktus. Sensitīvie dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām. Nodotie dati tiek apstrādāti tikai Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles vārdā.

7. Kādas ir jūsu tiesības?

Piemēram, jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot neprecīzus datus, kā arī dzēst datus atbilstoši zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Tāpat lūgums ņemt vērā, ka Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiālei ir ar likumu noteikts pienākums glabāt noteiktus datus, un Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiālei var būt pienākums apstrādāt vai glabāt jūsu datus pat tad, ja jums ir iebildumi pret datu apstrādi vai lūdzat dzēst datus.

Zemāk izklāstītās tiesības varat izmantot, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas. Īpašos gadījumos mēs varam pagarināt šo termiņu par diviem mēnešiem, ko pieļauj likums, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītības pakāpi un skaitu.

7.1. Datu subjekta tiesības piekļūt saviem datiem
Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāle veic vai neveic jūsu personas datu apstrādi. Ja jūsu dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības tiem piekļūt un saņemt datu bezmaksas kopiju. Apdrošināšanas un finanšu nozarei piemērojamos normatīvajos aktos noteiktie konfidencialitātes ievērošanas noteikumi (piemēram, attiecībā uz rīcību, konstatējot un novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu) var ierobežot jūsu tiesības piekļūt informācijai.

7.2. Tiesības veikt datu labojumus
Jums ir tiesības pieprasīt Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiālei veikt labojumus neprecīzos personas datos un papildināt nepilnīgus personas datus.

7.3. Tiesības dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam)
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu un, ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta uz jūsu piekrišanas pamata, tiesības atsaukt šādu piekrišanu. Ja jūs pieprasāt savu personas datu dzēšanu vai atsaucat doto piekrišanu, mēs izdzēsīsim datus, ja vien nepastāv cits tiesisks pamats datu apstrādei, vai ja mums nav ar likumu noteikts pienākums glabāt šos datus. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām dati tiks dzēsti jebkurā gadījumā.

7.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu
Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja tas atbilst normatīvo aktu prasībām. Lūgums ņemt vērā, ka tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu nav attiecināmas uz personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pildot likumā noteiktos Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles pienākumus.

7.5. Tiesības uz datu pārnesamību
Ja jūsu personas datu apstrāde notiek, balstoties uz jūsu dotu piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, jums ir tiesības saņemt jūsu sniegtos personas datus strukturētā un vispārpieņemti lietotā formātā, kā arī tiesības uz elektronisko datu nodošanu citam datu pārzinim, ja tāda nodošana ir iespējama.

7.6. Tiesības uz iebildumiem
Jums ir tiesības izteikt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi, ja šāda datu apstrāde ir balstīta uz Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles ar likumu aizsargātām interesēm.

7.7. Tiesības uz sūdzības iesniegšanu
Ja jums šķiet, ka jūsu personas datu apstrāde notiek neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

8. Mārketings
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles neapstrādā klientu personas datus savu pakalpojumu un produktu mārketingam.

9. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas, lietotājam apmeklējot Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles tīmekļvietni, tiek saglabātas vietnes apmeklētāja datorā vai citā ierīcē. Sīkdatnes izmanto, piemēram, sesijas saglabāšanai pēc tam, kad lietotājs ir autorizējies tīmekļa pakalpojumam, un lai atcerētos lietotāja veiktās izvēles, pārvietojoties no vienas lapas uz citu. Tāpat varam izmantot sīkdatnes tīmekļvietnes apmeklētāju individualizācijai un mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu statistikas apkopošanai. Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles un mūsu partneru izmantotās sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles digitālajos pakalpojumos, tostarp tīmekļvietnē. Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāļu tīmekļvietnēs ir publicētas to Sīkdatņu politikas.

10. Kā tiek aizsargāti personas dati un kādi ir pastāvošie riski?

Mēs izmantojam nepieciešamās un atbilstošās tehnoloģiskās un administratīvās datu aizsardzības metodes saskaņā ar labo praksi personas un citu datu aizsardzībai. Šīs metodes ietver ugunsmūru (firewalls) izmantošanu, spēcīgas datu šifrēšanas metodes un drošas iekārtas, tāpat īstenojam datu piekļuves kontroli un ierobežotu tiesību piešķiršanu, veicam personāla apmācību, kā arī rūpīgu apakšuzņēmēju atlasi. Visiem apakšuzņēmējiem ir līgumiski saistošs pienākums ievērot piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles īstenotos datu aizsardzības principus un vadlīnijas.

Personas datu apstrāde ir atļauta tikai darbiniekiem, kuriem šāda datu apstrāde ir nepieciešama savu darba pienākumu pildīšanai. Sistēmās, kurās tiek glabāti personu dati, ir izveidoti individuāli lietotāju konti, un tiek veikta sistēmu lietošanas uzraudzība. Papildus ar likumu noteiktajam konfidencialitātes ievērošanas pienākumam, Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas un Igaunijas filiāles darbiniekiem, kuri veic personas datu apstrādi, ir saistošs konfidencialitātes ievērošanas līgums. Dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek izdzēsti drošā veidā.

Neskatoties uz rūpīgi īstenotiem un atbilstošiem drošības pasākumiem, datu apstrāde vienmēr ietver risku. Ja, neskatoties uz īstenotajiem drošības pasākumiem, notiek datu drošības pārkāpums, kas potenciāli var radīt augstu risku jūsu privātumam vai citām tiesībām, mēs ar jums sazināsimies tik līdz iespējams.

Tāpat iesakām iepazīties ar Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Latvijas vai Igaunijas filiāles tiešsaistes pakalpojumu un tīmekļvietnes lietošanas noteikumiem, un pārliecināties, ka jūsu izmantotais aprīkojums un savienojums ir atjaunināts attiecībā uz datu drošības aspektiem. Plašāku informāciju un vispārīgus datu drošības ievērošanas padomus un norādījumus iespējams atrast arī, piemēram, Igaunijas vai Latvijas Datu aizsardzības inspekcijas tīmekļvietnē.

11. Ar ko es varu sazināties?

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par datu drošību, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem zemāk norādītajās valstīs un adresēs:

Latvija:
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67503333
[email protected] vai Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz [email protected]

Igaunija:
Keemia 4, Tallina
11415, Igaunija
+ 372 6 812 300
[email protected] vai Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz [email protected]

Lietuva:
Gynėjų 14,
LT-01109 Viļņa, Lietuva
+370 37 301337 (1813, ja zvans tiek veikts Lietuvā)
[email protected] vai Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz [email protected]